Ogłoszenia Dziekanatu studiów niestacjonarnych
Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

      Ogłoszenia            Dydaktyka            Stypendia            Opłaty            Rekrutacja            Doktoranci      
 
Aktualności
Egzaminy, kolokwia
Grupy pościgowe
Rok I
Rok II i III
Rok IV
Studia magisterskie
ZOD Nowy Sącz
ZOD Ruda Śląska
Praktyki
Dokumenty do pobrania
Dziekanat

Rok akademicki 2014/2015

Regulamin studiów od 2011 do 2012
Regulamin studiów od 2012
Regulamin studiów od 2013

Linki:

AGH
WGGiIŚ
Książka telefoniczna
Platforma e-lerningowa
Miasteczko studenckie
Samorząd studencki
Strona główna / Ogłoszenia / Aktualności

Aktualności


Powtarzanie przedmiotu MATEMATYKA III

Informujemy, studentów kierunku GiK (Kraków i Ruda Śląska), którzy nie zaliczyli przedmiotu MATEMATYKA III, że na skutek korekt planu studiów w roku 2014 przedmiot nazywa się obecnie MATEMATYKA i jest realizowany na semestrze 2 pierwszego roku GiK.

W związku z tym, w/w studenci będą powtarzać przedmiot w semestrze letnim 2014/2015 (na zajęciach pierwszego roku GiK). Szczególnie ważne dla studentów 3 roku - niezaliczenie tego przedmiotu w roku ak. 2014/2015, będzie skutkowało nieotrzymaniem wpisu na semestr dyplomowy po semestrze kontrolnym 7 w przyszłym roku akademickim.

    Dodano: 2015-03-07


Rozkład zajęć lato 2014/2015

Rozkład zajęć w semestrze letnim 2014/2015 w załączeniu.

20.02.2015 r., 23.02.2015 r., 03.03.2015 r., 12.03.2015 r. Dokonano aktualizacji.
13.03.2015 r. Dokonano aktualizacji - prosimy o ponowne pobranie rozkładów.

UWAGA. Zlikwidowano 4 grupę 1 roku GiK Kraków. Zajęcia odbywają się w grupie 1, 2 i 3 wg. rozkładu zajęć.

UWAGA.
1. Zastrzega się możliwość dokonywania korekt w załączonych rozkładach zajęć.
2. Przed rozpoczęciem semestru letniego należy pobrać uaktualnioną wersję rozkładów.
3. W pliku Excel zamieszczono rozkłady dla wszystkich roczników i kierunków studiów w osobnych arkuszach.

4. Po 4.03.2015 r. zamieszczone zostaną nowe przydziały do grup studenckich.

[Link]    Dodano: 2015-02-17


Przedmioty obieralne II tura

W załączeniu wykaz przedmiotów obieralnych i fakultetów do realizacji w semestrze letnim 2014/2015, wybranych przez studentów w grudniu 2014 r.

[Więcej]    Dodano: 2015-01-21


Komunikat nr 1/2015

Komunikat Prodziekana w sprawie zimowej sesji egzaminacyjnej 2014/2015 w załączeniu.
W komunikacie podano terminy i tryb rozliczania sesji, informacje o urlopach, opłatach, podaniach o rozłożenie na raty itp.

[Więcej]    Dodano: 2015-01-16


Komunikat nr 2/2015

Komunikat Prodziekana wprowadzający procedurę odbywania zajęć z przedmiotów powtarzanych i różnic programowych w semestrze letnim w roku ak. 2014/2015.

[Więcej]    Dodano: 2015-01-16


Komunikat nr 3/2015

Komunikat Prodziekana dla studentów 4 roku GiK i IŚ w sprawie organizacji semestru dyplomowego w roku akademickim 2014/2015.

[Więcej]    Dodano: 2015-01-16


Komunikat nr 4/2015

Komunikat Prodziekana w sprawie zgłaszania podjętych tematów projektów inżynierskich i prac dyplomowych magisterskich w roku akademickim 2014/2015.

[Więcej]    Dodano: 2015-01-16


Komunikat nr 5/2015

Komunikat Prodziekana w sprawie sposobów przygotowania i rejestracji projektów inżynierskich w roku akademickim 2014/2015.

[Więcej]    Dodano: 2015-01-16


Komunikat nr 6/2015

Komunikat Prodziekana w sprawie terminów, sposobów przygotowania i rejestracji prac magisterskich w roku akademickim 2014/2015.

[Więcej]    Dodano: 2015-01-16


Przedmioty obieralne

W załączeniu wykaz przedmiotów obieralnych i fakultetów do realizacji w semestrze letnim 2014/2015, wybranych przez studentów w czerwcu 2014 r.

[Więcej]    Dodano: 2014-12-12


Odbiór dyplomów

Informujemy naszych Absolwentów, że w soboty dyplomy będą wydawane w godzinach przyjęć.
W soboty dziekanat czynny jest przede wszystkim dla studentów odbywających zajęcia w trakcie zjazdu dlatego prosimy naszych Drogich Absolwentów o wyrozumiałość dla "bieżących" studentów i przeczekanie momentów gdy jest kolejka do dziekanatu.
Dyplomy można również odbierać w dni powszednie w godzinach przyjęć dziekanatu.
W okresie rozliczania sesji (luty - marzec) dyplomy będą wydawane tylko w tygodniu.

    Dodano: 2014-11-07


Godziny przyjęć dziekanatu

Godziny przyjęć dziekanatu studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015
  • poniedziałki, wtorki, środy i czwartki, w godz. 10-13
  • piątki, niedziele - nieczynne
  • soboty (w dniach zjazdów) w godz. 8:30-14:30

    Dodano: 2014-10-02


Komunikat nr 7/2014

Komunikat Prodziekana wprowadzający procedurę odbywania zajęć z przedmiotów powtarzanych i różnic programowych w semestrze zimowym w roku ak. 2014/2015.
Z uwagi na fakt, że około 30% studentów skierowanych na powtarzanie przedmiotu, nie dokonuje opłat za przedmioty powtarzane a uczestniczy w zajęciach w trakcie semestru, wprowadza się procedurę wpisywania do grupy studenckiej i zgłaszania do dziekanatu zapisu do grupy. Procedura wchodzi w życie z dniem 12.09.2014 r.

[Więcej]    Dodano: 2014-09-12


Semestry kontrolne

Informacja o dopuszczalnych deficytach punktów oraz semestrach kontrolnych ....

Szczególnie ważne dla studentów ubiegających się o wpis na semestr 5.

[Więcej]    Dodano: 2014-09-12


Komunikat nr 13/2013

Komunikat w sprawie przedmiotów zaliczanych na innym kierunku studiów ("o przepisanie oceny") w załączeniu ...

[Więcej]    Dodano: 2013-12-18


Semestry kontrolne

Informacja o dopuszczalnych deficytach punktów oraz semestrach kontrolnych ....

[Więcej]    Dodano: 2013-10-09


Nowy Regulamin Studiów

Informujemy, że z uwagi na reformę szkolnictwa wyższego, od 1 października 2012 roku obowiązywał będzie nowy Regulamin Studiów.
Tekst nowego Regulaminu zamieszczono na stronie Działu Nauczania (link poniżej). Tam też znajduje się tekst Zarządzenia Rektora oraz tekst Uchwały Senatu w sprawie opłat.

[Link]    Dodano: 2012-06-28


Podania do Dziekana

Informujemy, że składając podania do Dziekana należy posiadać kserokopię pisma, na której zostanie potwierdzone złożenie podania w dziekanacie. Podania dostarczone przez pocztę muszą być wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Podania w sprawie: rezygnacji ze studiów, reaktywacji, przeniesienia, urlopu, opłat, zmiany danych adresowych, odwołania od decyzji czy wnioski stypendialne wymagają formy pisemnej. Ponadto podania w sprawie reaktywacji, przeniesienia oraz urlopu muszą być złożone w dziekanacie wraz z indeksem. W związku z tym pisma wysłane faksem, e-mailem czy kserokopie nie będą rozpatrywane.
Przypominamy, że podania w sprawie przydziału do grup studenckich nie są rozpatrywane. Wyjątek stanowi: konieczność opieki na studentem niepełnosprawym.

    Dodano: 2012-02-15


Powtarzanie przedmiotów ("warunki")

W związku z pytaniami dotyczącymi powtarzania przedmiotów, prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniami ...

[Więcej]    Dodano: 2010-02-27