WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Geomatyka


Geomatyka

Drogi Kandydacie,

zapraszamy Cię do studiowania na specjalności wychodzącej naprzeciw aktualnemu oraz przyszłemu zapotrzebowaniu na specjalistów posiadających gruntowną wiedzę z pogranicza dwóch dziedzin: geodezji i kartografii oraz systemów informacji geograficznej (GIS). Geomatyka to nauka i technologia dotycząca pozyskiwania (także w trzech, a nawet w  czterech wymiarach), przetwarzania i zastosowań geoinformacji (informacji o obiektach przestrzennych powiązanych z powierzchnią Ziemi). Te elementy składowe tworzą swego rodzaju ciąg technologiczny rozpoczynający się od określenia położenia, kształtu i cech opisowych obiektów (domena geodezji), a prowadzący do produktu końcowego, często wizualizacji wykonanej z zastosowaniem metod kartograficznych. W wielu przypadkach po drodze wymaganych jest wiele etapów działań obejmujących różnorodne przetwarzanie i złożone analizy tych danych, realizowane najczęściej w środowisku Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Wytworzone dane mogą być gromadzone (niezbędna jest tutaj znajomość zagadnień związanych z hurtowniami oraz katalogowaniem i opisem danych), przekazywane (pomocą służy język GML), czy wreszcie szeroko udostępniane za pomocą internetowych serwerów map. Według wielu ocen (między innymi według Federalnego Komitetu Danych Geograficznych USA) około 80% danych publicznych zawiera komponent przestrzenny, a więc jest przedmiotem wchodzącym w zakres geomatyki. Nasz kraj jako członek Unii Europejskiej jest zobligowany do tworzenia bogatego zasobu wiedzy o środowisku i do powszechnego udostępniania tej informacji. Obecnie tworzone są akty prawne, które włączają do polskiego prawodawstwa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). Przeszkodą we wprowadzaniu w życie tych aktów prawnych może być brak specjalistów praktyków o specjalności Geomatyka.

Możliwości znalezienia pracy po ukończeniu specjalności:
Program specjalności Geomatyka został opracowany na podstawie programów uczelni europejskich, zatem kształcenie ma charakter uniwersalny, uwzględnia zarówno wymagania krajowe jak i tendencje światowe. Absolwenci tej specjalności mają szerokie możliwości zatrudnienia w kraju i za granicą na Uniwersytetach Technicznych, w spółkach i przedsiębiorstwach geodezyjnych, jak również w firmach innych branż, których działalność zawodowa jest oparta na oprogramowaniu GIS. Po uzyskaniu uprawnień zawodowych w dziedzinie Geodezji i Kartografii absolwenci mogą rejestrować własne firmy i prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w przyznanych zakresach.

Pełny opis kompetencji studenta Geomatyka znajduje się w pliku pdf

Program studiów na specjalności Geomatyka znajduje się w Syllabusie AGH

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji dostępne są na stronie E-REKRUTACJA .Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic