WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Pracownicy samodzielni Wydziału GGiIŚ

Piotr BANASIK

dr hab. inż., prof. n. AGH

Studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej ukończył w 1989 r. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1999 na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. W 2010 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: geodezja wyższa, satelitarna, kartografia.
Anna BARAŃSKA

dr hab. inż.

Absolwentka kierunku Matematyka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz absolwentka kierunku Geodezja i Kartografia WGGiIŚ AGH. W 2003 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską. Jest autorem publikacji z zakresu zastosowania metod statystycznych w analizie danych oraz modelowania matematycznego wartości nieruchomości. W 2011 na WGGiIŚ uzyskała stopień doktora habilitowanego.
Antoni BARBACKI

dr hab. inż., prof. n. AGH

  Tomasz BERGIER

dr hab. inż.

Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ, gdzie również obronił pracę doktorską w 2002 r. W 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność: technologie oczyszczania wody i ścieków. Jego naukowe zainteresowania to inżynieria ekologiczna, a szczególnie zastosowanie zielonej infrastruktury w zrównoważonej gospodarce wodno-ściekowej oraz zarządzaniu zlewniowym.
Jarosław BYDŁOSZ

dr hab. inż.

Pracę doktorską obronił w 1997 roku, a w 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z katastrem, standaryzacją oraz systemami informacji geograficznej. Ostatnie badania dotyczą katastru trójwymiarowego oraz aspektów opracowania i wykorzystania normy ISO 19152 „Katastralny Model Administrowania Terenem”. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej oraz aktywnym uczestnikiem prac zespołu roboczego do spraw katastru 3D połączonych komisji 3 i 7 Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG.
  Marcin CHODAK

dr hab. inż., prof. n. AGH
  Piotr CICHOCIŃSKI

dr hab. inż., prof. n. AGH

W Katedrze Informacji o Terenie (obecnie Geomatyki) pracuje od 1993 roku. W roku 2000 obronił pracę doktorską i otrzymał stopień doktora nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii. W 2012 roku Rada Wydziału GGiIŚ pojęła uchwałę w sprawie nadania mu stopnia doktora habilitowanego.
  Karol FIREK

dr hab. inż.

Absolwent kierunku budownictwo ukończonego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie. Od roku 1997 pracuje na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, gdzie w roku 2005 obronił pracę doktorską, a w roku 2017 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska, w specjalności: budownictwo na terenach górniczych.
Stanisław GRUSZCZYŃSKI

prof. dr hab. inż.

W grudniu 1987 roku obronił pracę doktorską. W 2000 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 2010 roku. Dziekan WGGiIŚ bieżącej kadencji.
  Paweł HANUS

dr hab. inż., prof. n. AGH
Beata HEJMANOWSKA

prof. dr hab. inż.

Strona Personalna
Ryszard HEJMANOWSKI

prof. dr hab. inż.

Absolwent WGGiIŚ AGH. Stopień doktora uzyskał w 1993 roku na TU Clausthal w Clausthal - Zellerfeld/Niemcy. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2004 roku. W latach 2008-2012 Kierownik Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej. Nominację profesorską odebrał w 2015 roku. Strona Personalna
  Wojciech JAŚKOWSKI

dr hab. inż., prof. n. AGH
  Krystian KOZIOŁ

dr hab. inż.
  Robert KRZYŻEK

dr hab. inż.
  Jacek KUDRYS

dr hab. inż.

Studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej ukończył w 1994 r. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2004 na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. W 2012 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: geodezja wyższa, satelitarna.
Anita KWARTNIK-PRUC

dr hab. inż.

Absolwentka WGGiIŚ AGH. W 2000 roku obroniła pracę doktorską, za którą otrzymała wyróżnienie Ministra Infrastruktury. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2015 roku w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: gospodarka nieruchomościami i kataster.

Grzegorz LENDA

dr hab. inż.

Absolwent Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. W 2005 roku obronił pracę doktorską, a w 2013 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: geodezja inżynieryjno-przemysłowa.
  Marcin LIGAS

dr hab. inż.

Studia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie ukończył w 2002 roku. W 2006 roku na macierzystym Wydziale obronił pracę doktorską. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia (specjalność: geodezja wyższa) uzyskał w 2017 roku.
Tomasz LIPECKI

dr hab. inż.

Absolwent WGGiIŚ AGH. Stopień doktora otrzymał w 2002 roku w zakresie geodezji i kartografii. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2013 roku w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalności: geodezja górnicza, ochrona terenów górniczych oraz metrologia górnicza. Prodziekan Wydziału ds. studenckich i kształcenia stacjonarnego w kadencji 2012-16.
  Agnieszka MALINOWSKA

dr hab. inż.

Absolwentka WGGiIŚ AGH specjalności Górnictwo i Geologia. W 2009 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską w dyscyplinie geodezja i kartografia. W 2016 roku na WGGiIŚ uzyskała stopień doktora habilitowanego. Strona personalna
  Urszula MARMOL

dr hab. inż.
Marian MAZUR

prof. dr hab. inż.

Tytuł naukowy profesora uzyskał w 2005 roku. Do 2012 roku Kierownik Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska.
  Sławomir MIKRUT

dr hab. inż.

Studia magisterkie, w zakresie dwóch specjalności (Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa oraz Fotogrametria i Teledetekcja), ukończył na WGGiIŚ w 1997 r. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2003 roku. W 2016 roku Rada Wydziału GGiIŚ nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego. Strona personalna
Elena NEVEROVA-DZIOPAK

prof. dr hab. inż.

Prace doktorska obroniła w 1989 r. stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2004. Tytuł naukowy profesora uzyskała w 2015 roku. Kierownik Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska.
Zygmunt NIEDOJADŁO

dr hab. inż., prof. n. AGH

W 2008 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Kierownik Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej.
Leszek OPYRCHAŁ

dr hab. inż., prof. n. AGH

Absolwent Astronomii na Wydziale Matematyczno­-Fizycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Budownictwa w specjalności Budownictwo Wodne i Sanitarne na Politechnice Krakowskiej. Interesuje się szeroko rozumianym bezpieczeństwem budowli wodnych, w tym teorią stateczności skarp ziemnych, teorią niezawodności oraz praktyką pomiarów kontrolnych wykonywanych na zaporach, a także historią Kamieńca Podolskiego.
Rajmund ORUBA

dr hab. inż., prof n. AGH

W 1994 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2011 r. na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.
Tomasz OWERKO

dr hab. inż.

Absolwent WGGiIŚ AGH w Krakowie. W 2009 roku obronił pracę doktorską, a w 2017 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: geodezja inżynieryjno-przemysłowa.
Leszek PAJĄK

dr hab. inż.

Absolwent Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH (1995) w zakresie: Technika Cieplna, Piece Przemysłowe i Ochrona Środowiska. W roku 1999, na WMiIM, uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie: Metalurgia, specjalność: Technika Cieplna. W roku 2016, na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: Inżynieria Środowiska, specjalność: Odnawialne Źródła Energii. Zainteresowania naukowe: efektywność energetyczna i ekonomiczna oraz optymalizacja systemów energetycznych, odnawialne źródła energii, geotermia, ciepłownictwo, klimatyzacja, wymiana ciepła i masy, modelowanie numeryczne.
Ewa PANEK

dr hab. inż., prof. n. AGH

Absolwentka Wydziału Geologicznego AGH. W 1988 roku obroniła pracę doktorską. W 2003 uzyskała stopień doktora habilitowanego na WGGiIŚ
Piotr PARZYCH

dr hab. inż., prof. n. AGH

Studia magisterskie ukończył w 1995 roku na WGGiIŚ. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2000. W 2010 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Kierownik Katedry Geomatyki.
Edward PREWEDA

dr hab. inż., prof. n. AGH

Studia magisterskie ukończył w 1990 roku na WGGiIŚ. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1995. Stopień doktora habilitowanego w roku 2002. Strona personalna
Krystian PYKA

prof. dr hab. inż.

Absolwent Wydziału Geodezji Górniczej AGH na którym obronił prace doktorska w 1986 r. W latach 1999-2004 pełnił funkcje geodety województwa małopolskiego. We wrzesniu 2006 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 2015 roku. Kierownik Katedry Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska. Strona personalna
  Bogdan SKORUPA

dr hab. inż.
Michał STRACH

dr hab. inż.

Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia WGGiIŚ AGH. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 2003 roku. Za rozprawę doktorską otrzymał nagrodę Ministra Infrastruktury. W 2014 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: geodezja inżynieryjno-przemysłowa. Od 2015 roku pełni funkcje kierownika Katedry Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa.
Zbigniew SZCZERBOWSKI

dr hab. inż.

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2011 r. na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.
Regina TOKARCZYK

dr hab. inż., prof. n. AGH
Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskała w 1982 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego w 2010 roku.
Aleksander WODYŃSKI

prof. dr hab. inż.
W 1980 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej PK. W 1992 roku obronił rozprawę habilitacyjną na WGGiIŚ AGH. Tytuł naukowy profesora uzyskał we wrześniu 2009. Kierownik Katedry Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa do 2015 roku.
Agnieszka WŁODYKA-BERGIER

dr hab. inż.

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskała w 2016 r. na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność: technologia oczyszczania wody i ścieków. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z dezynfekcją wody (potencjał tworzenia produktów ubocznych dezynfekcji, wpływ jednostkowych procesów uzdatniania wody na jej stabilność mikrobiologiczną). Ostatnie badania skupiają się na optymalizacji technologii uzdatniania wody basenowej.


Redakcja: dr inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic