Barwy AGHWYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
Nasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy

Informacja o zamiarze utworzenia kierunku "Geoinformacja"

W dniu 20 kwietnia 2017 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła uchwalę o pozytywnym zaopiniowaniu zamiaru utworzenia nowego kierunku studiów I stopnia „Geoinformacja” i wystąpieniu do władz uczelni o podjęcie stosownej decyzji.

Rada zaakceptowała sylwetkę absolwenta kierunku, plan studiów oraz kierunkowe efekty kształcenia i ich powiązanie z obszarowymi efektami kształcenia.

Absolwenci kierunku „Geoinformacja” będą posiadali umiejętności z zakresu rozwiązywania zadań analitycznych i technologicznych wykorzystując wiedzę i umiejętności informatyczne łącząc je z wiedzą z zakresu geodezji, kartografii, teledetekcji i inżynierii środowiska, na poziomie umożliwiającym tworzenie nowych zastosowań geoinformacji. Znając i rozumiejąc zjawiska zachodzące w przestrzeni będą potrafili wykonywać zaawansowane analizy przestrzenne, uczestniczyć w interdyscyplinarnych zespołach interpretujących wyniki przeprowadzonych analiz przestrzennych.

Absolwenci będą znali podstawowe źródła danych przestrzennych, podstawowe metody pozyskiwania danych z wykorzystaniem technik geodezyjnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, potrafili ocenić ich przydatność do zrealizowania postawionego zadania, potrafili projektować i zarządzać bazami danych przestrzennych. Będą znali i rozumieli europejskie i krajowe trendy zastosowania informacji przestrzennej w administracji i gospodarce. Absolwenci kierunku będą umieli integrować dane pochodzących z różnych źródeł, modelować obiekty i procesy przestrzenne. Wykorzystując systemy informacji przestrzennej będą potrafili wykonać złożone analizy i stosować metody geostatystyczne. Absolwenci będą potrafili trafnie dobrać komunikatywny sposób prezentacji i wizualizacji danych i wyników analiz, zapewniając przekaz zrozumiały dla specjalistów z różnych dziedzin. Będą przygotowani do pracy w interdyscyplinarnych zespołach analizujących i interpretujących wyniki przeprowadzonych analiz.

Utworzenie kierunku „Geoinformacja” o profilu ogólno-akademickim poszerzy ofertę dydaktyczną Wydziału i umożliwi kształcenie osób posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu przetwarzania danych przestrzennych, wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych oraz wykorzystania tych danych w praktyce administracyjnej i gospodarczej.

Wydział podejmuje starania o uruchomienie studiów pierwszego stopnia na kierunku „Geoinformacja” w roku akademickim 2017/2018.


Redakcja: dr inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic