Nasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy - http://aneta.bacom.pl/ - 2012-03-21

Nasz absolwent Jakub Pawlak zbiera fundusze na leczenie swojej żony Emilii.
Więcej informacji na blogu www.emi.kdfms.pl - 2012-03-12


Studia stacjonarne

Zaliczenie roku | Ubezpieczenia | Warunki nr kont | Ankiety styp. | Stypendium | Fakultety | Egzamin IV Rok | Dyplom II st.ZALICZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2012/13


Indeksy do zaliczenia roku i wpisu na semestr zimowy roku akad. 2012/13
należy składać w Dziekanacie pok. 119 w nieprzekraczalnym terminie z:

- wpisanymi przedmiotami na semestr zimowy 2012/13 (wykaz na tablicy w hollu.)
- dokonanym ubezpieczeniem Informacje odnośnie warunków ubezpieczenia i wysokości świadczeń dostępne są tutaj.
- oświadczeniem o średniej ocen odwrocie karty egzaminacyjnej (semestru letniego) I, II, III rok – średnia ważona z ocen końcowych.


- Podania o urlopy,warunki, powtarzania należy składaæ również do dnia . - Podanie o wpis warunkowy na rok akademicki 2012/13 - plik word do wydruku

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z UMOWAMI ZAWIERANYMI ZE STUDENTAMI I ROKU W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013


Szanowni Studenci,

zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnie zobowiązane zostały do zawierania umów dotyczących warunków odpłatności za studia stacjonarne ze studentami 1 roku studiów stacjonarnych rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/2013.

Poniżej znajdują się linki do dokumentów stanowiących integralną część umowy, z którymi każdy student obowiązkowo powinien się zapoznać.


Prodziekan Wydziału ds. Kształcenia Stacjonarnego
Dr inż. Tomasz LipeckiRegulaminy AGH:
 • Regulamin studiów z 1 października 2012 r.

 • Regulamin ochrony, korzystania oraz komercjalizacji własności intelektualnej w AGH


 • Uchwały Senatu AGH:
 • Uchwała nr 73/2011

 • Uchwała nr 158/2011

 • Uchwała nr 142/2006

 • Uchwała nr 61/2006


 • Zarządzenia JM Rektora AGH:
 • Zarządzenie nr 13/2011

 • Zarządzenie nr 16/2005


 • OPŁATY ZA WARUNKI


  Dziekanat Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH uprzejmie informuje, że wpłaty za warunki, powtarzania przedmiotów należy wpłacać na konto Wydziału na którym prowadzony jest przedmiot z dopiskiem za warunek z jakiego przedmiotu.


  Nr kont poszczególnych Wydziałów AGH:

  Wydział Geodezji Górniczej i Inż.Środ.
  - Bank PEKAO S.A. Kraków   62 1240 4722 1111 0000 4857 3252

  Studium Języków Obcych
  - Bank PKO S.A. O/Kraków   96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

  Wydział Matematyki Stosowanej
  - Bank PKO S.A Kraków   96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
  z dopiskiem za warunek z Matematyki studenta WGGiIŚ   tytułem 720 420 900

  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH
  - Bank PEKAO S.A. Kraków   96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
  z dopiskiem: ;warunek SWFiS, imię i nazwisko ;


  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  - Bank PEKAO S.A. Kraków   88 1240 4533 1111 0010 1854 5411
  z dopiskiem ; warunek z ........ ; studenta WGGiIŚ

  STUDENCI II STOPNIA STUDIA STACJONARNE


  Pracę dyplomową należy złożyć i zarejestrować w Dziekanacie w 2 egzemplarzach:
  * 1 egzemplarz pracy dyplomowej w oprawie, strona tytułowa podpisana przez promotora i autora pracy, streszczenie w j. polskim i j. angielskim (ok. 1 strona A4)

  * Płyta CD z elektroniczną wersją pracy dyplomowej w formacie PDF lub WORD wersja 95 - 2003 wraz z załącznikami (w kopercie papierowej opisanej - imię i nazwisko, kierunek studiów, temat pracy) płytka CD zostaje w teczce studenta.

  * 2 -gi egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany 2 stronnie po 2 strony na arkuszu, strona tytułowa podpisana przez promotora i autora pracy, streszczenie w j. polskim i j. angielskim, oprawiona (tzw. listwa), bez załączników.


  Praca dyplomowa powinna być złożona w terminie do 30 września br.

  Nie zarejestrowanie pracy dyplomowej w ustalonym terminie spowoduje skreślenie z listy studentów.

  Przy złożeniu pracy w Dziekanacie należy przedłożyć:

 • Indeks (wpisane wszystkie zaliczenia, egzaminy i praktyki przewidziane planem studiów).
 • Wpisać w indeksie na stronie 90 - imię; nazwisko; przedstawił pracę (dyplomową magisterską); temat pracy w j. polskim
 • Oświadczenie o średniej za wyniki w nauce (z całości studiów II st., do dwóch miejsc po przecinku) obliczone wg systemu punktowego (nie wlicza się do średniej oceny z pracy dyplomowej).
 • Dowód wpłaty na kwotę 100 zł (opłata za wydanie dyplomu z odpisem w j.ang.)

  - wpłatę prosimy dokonać na konto Bankowe Wydziału Geodezji Górniczej i Inż. Środ.
  - Bank PEKAO S.A. Kraków 62 1240 4722 1111 0000 4857 3252
 • 5 zdjęć format 4,5 x 6,5

 • Wniosek o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku angielskim


 • Zgodnie z ustaleniami zaakceptowanymi przez Radę Wydziału w dniu 24.11.2005 r.:

  - Pracę dyplomową student wykonuje osobiœcie i samodzielnie, co potwierdza oświadczeniem następującej treści, zamieszczonym na dole strony tytułowej:

  "Oświadczam, świadomy(a) odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, że niniejszą pracę dyplomową wykonałem(am) osobiście i samodzielnie i że nie korzystałem(am) ze Ÿródeł innych niż wymienione w pracy".


  ........................................
  czytelny podpis Studenta

  Strona tytułowa pracy magisterskiej

  Karta odejścia WGGiIŚ 2012/13  SPRAWY SOCJALNE, AKADEMIKI I STYPENDIA NAUKOWE


  WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO OTRZYMANIA POMOCY MATERIALNEJ (STYPENDIUM SOCJALNE): rok akad. 2013/14
  1. Wypełniony wniosek (do pobrania ze strony Wydziału)
  (Proszę zwrócić uwagę na wypełnienie stron o dochodzie nieopodatkowanym dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny oraz tabeli o ilości osób w rodzinie, stopniu pokrewieństwa i pracy)

  2. Poświadczenie zameldowania (student + wszyscy zamieszkali pod tym samym adresem – zaświadczenie bezpłatnie (jeśli urząd pobiera opłatę za wystawienie zaœwiadczenia wystarczy, że Student złoży oświadczenie o zameldowaniu) wystawiane przez odpowiedni dla danego miejsca zamieszkania urząd)

  3. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu lub nie gospodarstwa rolnego (łącznie z działkami budowlanymi)

  4. Oświadczenie dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny o nieposiadaniu gospodarstwa lub gruntu poza Gminą

  5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach (za poprzedni rok) wszystkich pełnoletnich członków rodziny (wzór zaświadczenia - ważne aby zawierało adnotację o działalności gospodarczej i nr PIT !!
  (Ponieważ od stycznia 2012 r. zaświadczenia z US nie zawierają składki na ubezpieczenie zdrowotne, dlatego dodatkowo nalezy doręczyć zaąwiadczenie z ZUS o odprowadzaniu składce).

  6. Jeżeli rodzeństwo studenta uczy się – zaświadczenie ze szkoły lub Uczelni

  7. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – odpowiednie dokumenty o sposobie prowadzenia tej działalności (ogólna lub ryczałt) ( w przypadku ryczałtu – jego wysokość z US oraz oświadczenie prowadzącego działalność o wysokości dochodu netto)

  8. Jeżeli rodzice prowadzą gospodarstwo rolne – ubezpieczenie z KRUS

  9. Jeżeli dochód jest mniejszy niż 1600,00 (brutto/miesiąc) – zaświadczenie z miejsca pracy o czasokresie pracy i wynagrodzeniu (netto).

  10. Zaświadczenie o bezrobociu (dla niepracujących członków rodziny)

  11. Dla niepracujących (mama nigdy nie pracowała i prowadzi dom – zaświadczenie o ubezpieczeniu przez ojca)

  12. Zaświadczenie z MOPS lub GOPS (lub GOPS) o otrzymywaniu pomocy materialnej gdy dochód/osobę w rodzinie jest mniejszy niż 450,00 zł (miesięcznie)

  13. Oświadczenie o nieosiaganiu dochodów z zagranicy dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny.


  Formularz 1.
  Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych
  Formularz 2.
  Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
  Formularz 3.
  Oświadczenie z Urzędu Skarbowego
  Formularz 4.
  Wniosek o pomoc materialną  DOMY STUDENCKIE  * "Informacje dla studentów AGH (studiów stacjonarnych I i II stopnia) zainteresowanych zakwaterowaniem w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH w roku akademickim 2013/2014 są publikowane na stronie systemu centralnego rozdziału miejsc, który jest dostępny pod adresem https://akademik.agh.edu.pl."

  * Dodatkowe informacje dot. rozdziału miejsc w domach studenckich https://akademik.agh.edu.pl/dokumenty/

  Każdy student przed przyjsciem do Dziekanatu powinien zarejestrować się na w/w stronie.

  Wrazie wątpliwości pytania proszę kierować pod numer tel 012617-35-37 w .
  w pok. 119 lub 120 lub poczta na adres Wydziału z dopiskiem Dziekanat Studiów Stacjonarnych
  Akademia Górniczo-Hutnicza 30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 30, pawilon C-4, Dziekanat Studiów Stacjonarnych


  All rights reserved © 2008-2012 Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
  Projekt i Realizacja: mgr inż. Grzegorz Olejarz
  Redakcja: dr inż. Agnieszka Bieda, 1998 - 01.09.2012 dr inż. Artur Krawczyk